اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کارشناسان اداره علم سنجی

 
نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار زارعی
سمت : کارشناس پژوهشی
مقطع تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی
شرح وظایف:
* کارشناس علم سنجی و کلیه امور مربوطه
 

 : آدرس ایمیل