اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کارشناسان اداره علم سنجی

 

 

 نام و نام خانوادگی: خانم زینب کریمی مقدم

سمت: کارشناس مسئول علم سنجی

پست الکترونیک: 

شماره مستقیم: 53316300

داخلی: 269