اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

دستورالعمل چگونگی نوشتن افیلیشن آن دانشگاه

چگونگي درج آدرس وابستگي نويسندگان در مقالات

دانشگاه

Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.

دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

با همراهي مركز

Noncommunicable Diseases Research Center, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

با همراهي گروه و دانشكده

Department of Surgery, School of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.

دپارتمان جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

با همراهي مركز، گروه و دانشكده

Noncommunicable Diseases Research Center, Department of Surgery, School of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دپارتمان جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

با همراهي مركز، بيمارستان، گروه و دانشكده

Noncommunicable Diseases Research Center, Shariati Hospital, Department of Surgery, School of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، بیمارستان شریعتی، دپارتمان جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران