اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کارگاه های برگزار شده در سال 1400

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس مستندات
 کارگاه اخلاق در پژوهش 1400/04/10  خانم بردبار زارعی  Rahnama Participant
 کارگاه آشنایی با Scimago 1400/04/24  خانم بردبار  Rahnama Participant
وبینار استخراج مقاله علمی 1400/05/17 خانم زینب کریمی مقدم Rahnama Participant