اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کارگاه های برگزار شده در سال 97

 

 


 کارگاه ها و همایش های علم سنجی سال 97

ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری نام مدرس گروه هدف
فایل آموزشی کارگاه
1 کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی 97/08/28 دکتر مجتبی فرجام اعضای هیأت علمی، دانشجویان pdf

 

 

 کارگاه ها و همایش های علم سنجی سال 96

ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری نام مدرس گروه هدف
فایل آموزشی کارگاه
1 کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی 96/8/2 دکتر فرخ حبیب زاده اعضای هیأت علمی، دانشجویان pdf
2 کارگاهSystematic Review 96/9/21 دکتر امین صالحی ابرقویی اعضای هیأت علمی، اساتید  pdf
3 کارگاه علم سنجی 96/6/20 دکتر جواد جمشیدی اعضای هیأت علمی، اساتید pdf
4 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک 96/6/27 دکتر رضا همایونفر اعضای هیأت علمی، اساتید pdf

 

 کارگاه ها و همایش های علم سنجی سال 95

ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری نام مدرس گروه هدف
فایل آموزشی کارگاه
1 کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی 95/9/9 دکتر بهروز آستانه اعضای هیأت علمی، دانشجویان pdf
2 کارگاهSystematic Review 95/5/24 دکترعزیزاله دهقان اعضای هیأت علمی  pdf
3 کارگاه علم سنجی 95/6/20 خانم الهام احرام پوش اعضای هیأت علمی pdf
4 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک 95/9/15 دکتر جواد جمشیدی اعضای هیأت علمی pdf
5 کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

95/3/10

95/3/11

دکتر بهروز آستانه اعضای هیأت علمی، دانشجویان pdf