اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کارگاه های برگزار شده در سال 99

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس مستندات
 کارگاه آشنایی با پایگاه های دسترسی آزاد ویژه کتابداران 1399/05/14  خانم بردبار زارعی  Rahnama Participant
 کارگاه آشنایی با کاکرین ویژه کتابداران 1399/05/14  خانم بردبار زارعی Rahnama Participant
وبینار اخلاق در پژوهش 1399/06/04 دکتر احسان شمسی کوشکی Rahnama Participant
جستجو در پایگاه های اطلاعاتی 1399/09/10 خانم کریمی Rahnama Participant
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی استنادی 1399/06/16 خانم کریمی Rahnama Participant.png
آشنایی با شاخص های علم سنجی 1399/12/09 خانم کریمی Rahnama.png Participant.png
اخلاق حرفه ای در کتاداری و اطلاع رسانی پزشکی 1399/04/08 خانم بردبار زارعی Rahnama.png Participant.png