اداره علم سنجی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

گزارش ها

Articles in 2016

Articles in 2016 2016     :Scopus   1 The fundamental reasons why laptop computers should not be used on your lap Mortazavi, S.A.R., Taeb, S., Mortazavi, S.M.J., (...), Habibzadeh, P., Shojaei-Fard, M.B. 2016 Journal of Biomedical Physics and Engineering6(4), ...

گزارش های علم سنجی مجلات علمی

گزارش های علم سنجی مجلات علمی  گزارش های علم سنجی مجلات علمی سال 2018     رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور بر حسب مقادیر Impact Factor آنها همراه با سایر شاخص ها در سال 2015  نمایه سازی 30 عنوان مجله علوم پزشکی کشور در نمایه نامه ESCIپایگاه اطلاعاتی ISI Thomson Reuters     

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نتایج رتبه بندی رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور January سال  2017میلادی بر اساس نظام رتبه‌بندی  ESI -‌ Essential Science Indicators   نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس شاخصH-Index  در هفته دوم April سال 2016 میلادی نتایج رتبه ...

گزارش های علم سنجی پژوهشگران

گزارش های علم سنجی پژوهشگران   گزارش های علم سنجی پژوهشگران  نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه Jan سال 2015   فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی ESI  در ماه می سال 2016 میلادی